ВАЖНО!
29.06.2023
Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело“. В изпълнение на договор № РД-02-29-249 от 04.11.2022 г. за възлагане на...

ВАЖНО!
12.06.2023
Обществено допитване за проекти на национални изисквания и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 68 „Пътно дело” и БИС/ТК 81...

ВАЖНО!
03.05.2023
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-524 от 02.05.2023г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работни процедури: № РП-ОССПНИ - 2.2; 2.3; 2.20;...

ВАЖНО!
16.02.2023
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-190 от 15.02.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.11; 2.12, изд....

ВАЖНО!
14.12.2022
В ДВ бр. 99 от 13.12.2022 г. е публикувана нова заповед № РД-02-14-1169/30.11.2022 г., на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се изменя...

ВАЖНО!
16.09.2022
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-873 от 05.09.2022г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.25; 2.25 изд.01 за...

„Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“

 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: