НОВО: Публикувани нови европейските документи за оценяване!
30.01.2024
Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2024/237 от 15 януари 2024 г., с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450, като списъкът с европейските документи за оценяване се допълва с приети 26 нови документи за оценяване и една корекция. За повече информация тук.

ВАЖНО!
03.01.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-1386 от 22.12.2023г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура: № РП-ОССПНИ – 3.5 изд.02 за сертификация  на съответствието на ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ЗА ПЕШЕХОДЦИ с националните изисквания, определени със Заповед № РД-02-14-1329/2015г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г.  на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предвидената им употреба. Същата заповед отменя издание № 01 на работна процедура № РП-ОССПНИ-3.5 от 22.08.2020 г. С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.

ВАЖНО! Състоянието на проектите на новите Еврокодове към дата 15 ноември 2023 г.
16.11.2023
  На какъв етап са отделните части на второто поколение Еврокодове към настоящия момент, може да се информирате   ТУК.

НОВО: Разширен е списъкът на хармонизираните стандарти за строителни продукти със следните стандарти:
15.11.2023
- EN 16510-2-1:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-1: Отоплителни уреди за помещения, - EN 16510-2-2:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-2: Вградени уреди, включително камини, - EN 16510-2-3:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-3: Готварски печки, - EN 16510-2-4:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-4: Автономни котли. Номинална топлинна мощност до 50 kW включително, и - EN 16510-2-6:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-6: Механично захранвани с дървени пелети нагревателни уреди, вградени уреди и готварски печки.   Със обобщения списък на...

ВАЖНО!
29.06.2023
Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело“. В изпълнение на договор № РД-02-29-249 от 04.11.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите на във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания“, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Български институт за стандартизация, е обявен за обществено допитване проект на национално приложение към европейски стандарт. Обществено допитване за проект на национално приложение – срок...

ВАЖНО!
12.06.2023
 Обществено допитване за проекти на национални изисквания и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 68 „Пътно дело” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”, БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади”     В изпълнение на договор № РД-02-29-249 от 04.11.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания“, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Възложител и Български институт...