ВАЖНО!
09.07.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-1106 от 05.07.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работни процедури: РАБОТНА ПРОЦЕДУРА № РП-ОССПНИ-2.30, Издание № 01, Сертификация на съответствието на СМЕСЕНИ ЦИМЕНТИ (Смесен портландцимент СЕМ II/C-M и смесен цимент CEM VI) с националните изисквания, определени със Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г., изм. и доп. Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предвидената им употреба и всички последващи изменения и допълнения на Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г., отнасящи се до строителните продукти, обект на настоящата процедура. Същата заповед отменя издание...

НОВО: Делегиран Регламент (ЕС) № 2024/1681 за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели по отношение на огнеустойчивостта на строителните продукти
17.06.2024
Публикуван в Официалния вестник на ЕС от 13 юни 2024 г. е Делегиран регламент (ЕС) № 2024/1681 на Комисията от 6 март 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели по отношение на огнеустойчивостта на строителните продукти. За повече информация тук.

НОВО: Делегиран Регламент (ЕС) № 2024/1399 относно условията за класифициране без изпитване на лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина по отношение на реакцията им на огън
30.05.2024
Публикуван в Официалния вестник на ЕС от 22 май е Делегиран регламент (ЕС) № 2024/1399 на Комисията от 10 ноември 2023 година относно условията за класифициране без изпитване на лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина по отношение на реакцията им на огън и за изменение на Решение № 2006/213/ЕО. За повече информация тук

ВАЖНО!
08.04.2024
    Издадена е нова Заповед № РД-02-14-428 от 05.04.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания: РП-ОССПНИ-2.6÷2.8; 2.15÷2.19; 2.26÷2.28/3.6.1÷3.6.8 - Издание № 03 и РП-ОССПНИ-2.4; 2.5; 2.21 - Издание № 03.  За повече информация тук.

НОВО: Публикувани нови европейските документи за оценяване!
30.01.2024
Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2024/237 от 15 януари 2024 г., с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450, като списъкът с европейските документи за оценяване се допълва с приети 26 нови документи за оценяване и една корекция. За повече информация тук.

ВАЖНО!
03.01.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-1386 от 22.12.2023г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура: № РП-ОССПНИ – 3.5 изд.02 за сертификация  на съответствието на ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ЗА ПЕШЕХОДЦИ с националните изисквания, определени със Заповед № РД-02-14-1329/2015г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г.  на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предвидената им употреба. Същата заповед отменя издание № 01 на работна процедура № РП-ОССПНИ-3.5 от 22.08.2020 г. С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.