ВАЖНО!
08.04.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-428 от 05.04.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работни процедури за сертификация на съответствието...

НОВО: Публикувани нови европейските документи за оценяване!
30.01.2024
Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2024/237 от 15 януари 2024 г., с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС)...

ВАЖНО!
03.01.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-1386 от 22.12.2023г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура: № РП-ОССПНИ – 3.5 изд.02 за...

ВАЖНО! Състоянието на проектите на новите Еврокодове към дата 15 ноември 2023 г.
16.11.2023
На какъв етап са отделните части на второто поколение Еврокодове към настоящия момент, може да се информирате ТУК.

НОВО: Разширен е списъкът на хармонизираните стандарти за строителни продукти със следните стандарти:
15.11.2023
- EN 16510-2-1:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-1: Отоплителни уреди за помещения, - EN 16510-2-2:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи...

ВАЖНО!
29.06.2023
Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело“. В изпълнение на договор № РД-02-29-249 от 04.11.2022 г. за възлагане на...

„Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“

 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: