НОВО: Делегиран Регламент (ЕС) № 2024/1681 за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели по отношение на огнеустойчивостта на строителните продукти
17.06.2024
Публикуван в Официалния вестник на ЕС от 13 юни 2024 г. е Делегиран регламент (ЕС) № 2024/1681 на Комисията от 6 март 2024 година за...

НОВО: Делегиран Регламент (ЕС) № 2024/1399 относно условията за класифициране без изпитване на лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина по отношение на реакцията им на огън
30.05.2024
Публикуван в Официалния вестник на ЕС от 22 май е Делегиран регламент (ЕС) № 2024/1399 на Комисията от 10 ноември 2023 година относно условията за...

ВАЖНО!
08.04.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-428 от 05.04.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работни процедури за сертификация на съответствието...

НОВО: Публикувани нови европейските документи за оценяване!
30.01.2024
Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2024/237 от 15 януари 2024 г., с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС)...

ВАЖНО!
03.01.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-1386 от 22.12.2023г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура: № РП-ОССПНИ – 3.5 изд.02 за...

ВАЖНО! Състоянието на проектите на новите Еврокодове към дата 15 ноември 2023 г.
16.11.2023
На какъв етап са отделните части на второто поколение Еврокодове към настоящия момент, може да се информирате ТУК.

„Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“

 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: